(1)
Manimaran, H.; Bhuvana, S. D.; Akshaya, N.; Hamsa Lekha, G. J.; Manohar, M. Automatic Pet Feeder. IJRAMT 2022, 3, 6-8.